Algemene voorwaarden voor het gebruik van Book a TigerBOOK A TIGER Netherlands B.V., gevestigd aan de Weteringschans 165C, 1017 XD in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64492176 (“BAT”, “wij” of “ons”) runt een online platform (“Platform”) – via de website www.bookatiger.com en een mobiele applicatie – middels welke zij klanten (“Klant(en)” of “jij”) schoonmaakdiensten en andere huishoud-gerelateerde diensten aanbiedt.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten die BAT aanbiedt in Nederland en alle overeenkomsten tussen jou en BAT.

Artikel 2 Account

Je kunt van onze diensten gebruik maken door een account aan te maken. Je dient hierbij alle persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en emailadres naar waarheid in te vullen. Wij adviseren je wachtwoord geheim te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Je kunt te allen tijde je account beëindigen. BAT is bevoegd je account te verwijderen als zij vermoedt dat daar misbruik van wordt gemaakt.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Als je een boeking plaatst op het Platform (i.e. door op ‘PLAATS BOEKING’ te klikken) ontstaat er een bindende overeenkomst tussen jou en BAT.

Artikel 4 Specificaties van de dienst

(1) BAT voert de diensten uit op basis van de specificaties die je opgeeft bij de boeking zoals de duur, datum, frequentie en specifieke extra services (bijvoorbeeld het schoonmaken van meubels, de koelkast, de oven, wassen en/of strijken).

(2) De werknemers van BAT voeren de schoonmaakdiensten uit op instructie en op basis van specificaties in de boeking.

Artikel 5 Aanvaarding

(1) BAT wordt geacht de diensten conform de afspraken uit de overeenkomst te hebben voltooid en zijn naar tevredenheid uitgevoerd als je niet onmiddellijk nadat de diensten zijn uitgevoerd schriftelijk de bezwaren aan BAT kenbaar maakt (dit geldt voor eenmalige en terugkerende boekingen), waarbij de omvang, aard, tijd en locatie van de bezwaren duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven.

(2) Je kunt niet weigeren voltooide diensten van BAT te aanvaarden wegens ondergeschikte gebreken.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Als je een consument bent, heb je recht op herroeping. Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor privé, niet-commerciële doeleinden. Dit artikel is enkel van toepassing op Klanten die consumenten zijn.

Herroepingsprocedure

Je hebt het recht een boeking binnen veertien dagen vanaf de datum van verzending van de boekingsbevestiging van BAT zonder opgave van redenen te herroepen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen dien je ons per email (contact-nl@bookatiger.com) of per post (BOOK A TIGER Netherlands B.V., Weteringschans 165C, 1017 XD, Amsterdam) te informeren. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dien je de mededeling met de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst hebt herroepen ontvang je alle betalingen onverwijld en uiterlijk terug binnen veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het bericht van de herroeping. Als je hebt verzocht dat de dienst tijdens de herroepingstermijn begint (i.e. binnen veertien dagen na de boeking), dan dien je de reeds verleende diensten te vergoeden.

Model-herroepingsformulier

Wanneer je de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij je dit formulier in te vullen en naar ons te sturen.

  • Hiermee herroep ik mijn boeking van:
  • Ik annuleer de volgende diensten:
  • Reden van herroeping (niet verplicht):
  • Naam:
  • Adres:
  • Handtekening (alleen in geval van herroeping per post):
  • Datum:

Artikel 7 Wijziging en annulering van boekingen

(1) Als je een boeking wijzigt of annuleert worden er administratiekosten in rekening gebracht, tenzij je gebruik maakt van het herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn en in overeenstemming met artikel 6. De hoogte van de administratiekosten is afhankelijk, maar niet uitsluitend, van het type boeking en het moment waarop je de boeking wijzigt of annuleert. De definitieve vaststelling van de administratiekosten bepalen wij door ons “Annulerings- en wijzigingsbeleid” die te vinden is onder de volgende link: https://www.bookatiger.com/nl-nl/cancellation-policy. Het Annulerings- en wijzigingsbeleid is van toepassing op alle boekingswijzigingen en -annuleringen, alsmede voor “de facto annuleringen”. Een “de facto annulering’’ is een boeking waarbij de Klant het onmogelijk heeft gemaakt om een boeking uit te kunnen voeren. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: foutieve adresopgave, foutieve naam op de deurbel of deur, andere foutieve informatie die noodzakelijk is om de diensten uit te kunnen voeren, onvermogen om de Klant of een ander contactpersoon te kunnen bereiken, onvermogen om een sleutel ter betreding van het eigendom te kunnen verkrijgen.

(2) Wijzigingen met betrekking tot boekingsdatum alsmede de duur of elk ander boekingsdetail dienen eerst goedgekeurd en bevestigd te worden door BAT. Door het aanvragen van een boekingswijziging, verkrijgt de Klant geen enkele aanspraak op nakoming van deze veranderingen tenzij een bevestiging van BAT is ontvangen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van BAT

BAT is niet aansprakelijk voor:

(1) enige schade die je als gevolg van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid; en

(2) enige schade die is ontstaan als gevolg van gebreken van derden of als gevolg van een onderbreking van de toegang tot ons Platform door omstandigheden buiten onze macht om (zoals maar niet beperkt tot ontoegankelijkheid van het internet).

Artikel 9 Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord BAT (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten, tenzij de schade een gevolg is van grove roekeloosheid of opzet van BAT.

Artikel 10 Betalingstermijn

(1) Alle betalingen dienen uiterlijk op de datum die op de factuur staat aangegeven te worden voldaan.

(2) Je kunt BAT een SEPA-machtiging verlenen. Het incasso van deze machtiging vindt 7 kalenderdagen na de factuurdatum plaats. De termijn voor de vooraankondiging (pre-notification) wordt verkort tot 7 kalenderdagen. Je garandeert voor voldoende saldo op je rekening te zorgen. Kosten die ontstaan doordat het incasso niet uitgevoerd kan worden of doordat het incassobedrag wordt teruggeboekt komen voor rekening van de Klant, voor zover het mislukte incasso of de terugboeking niet door BAT is veroorzaakt.

Artikel 11 Duur en beëindiging van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst tussen jou en BAT hangt af van het type diensten die je boekt. Als je éénmalig een boeking plaatst eindigt onze contractuele relatie direct nadat de diensten zijn verricht. Als je een boeking plaatst voor regelmatige schoonmaakdiensten dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd en kan je de overeenkomst elk moment opzeggen met dien verstande dat diensten die reeds zijn verricht worden gefactureerd.

Artikel 12 Misbruik

BAT verwacht dat je de rechten en privacy van de werknemers en vertegenwoordigers van BAT respecteert. Je gaat ermee akkoord dat je: a) niet discriminatoir, lasterlijk, bedreigend, obsceen, vernederend, onrechtmatig, gevaarlijk, kwaadaardig, beledigend, treiterend, vijandig, lasterlijk, frauduleus, onbehoorlijk, ongepast, vulgair of op enige andere wijze aanstootgevend bent naar de medewerkers en vertegenwoordigers van BAT; b) geen onjuiste of misleidende informatie verstrekt; c) geen inbreuk maakt op rechten van BAT, medewerkers van BAT of derden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, privacy of enig ander intellectueel eigendomsrecht; d) geen inbreuk maakt op enige wet- en regelgeving, toepasselijk beleid of richtlijnen van BAT, of aanleiding geeft tot aansprakelijkheid; en e) niet op enige andere manier onrechtmatig jegens BAT, de medewerkers van BAT of derden zal handelen.

Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens

BAT beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder met de Europese Richtlijn bescherming persoonsgegevens 95/46/EC en de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is BAT registreert onder de volgende registratienummers: M1640848 en M1640851. De privacyverklaring van BAT is van toepassing en beschikbaar via https://www.bookatiger.com/nl-nl/privacy-policy.

Artikel 14 Wijzigingen van deze Voorwaarden

BAT behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen als er gegronde redenen voor zijn (zoals maar niet beperkt tot veranderingen in de wet, de jurisprudentie of de markt en veranderingen of wijzigingen van onze diensten). Wij zullen enkel wijzigingen aanbrengen die noodzakelijk zijn. De nieuwe voorwaarden worden op onze website gepost. De meest recente versie van de Voorwaarden zijn te allen tijde op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 15 Vragen en klachten

BAT streeft naar optimale dienstverlening. Als je klachten, vragen of suggesties hebt horen wij dat graag via een e-mail naar contact-nl@bookatiger.com.

Artikel 16 Slotbepalingen

(1) Alle wijzigingen, aanvullingen en herroepingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn, evenals de herroeping van de overeenkomst middels het herroepingsformulier.

(2) Als een deel van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden of de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

(3) Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

(4) Alle geschillen die ontstaan als gevolg van een overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen jou en BAT zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Datum: [15/02/2017]

Vind een schoonmaker en geniet van je extra vrije tijd

Nu een afspraak boeken

Heb je nog vragen?

Ga naar de FAQ pagina